Maria Petersson

Ma­ria Pe­ters­son är in­ne­hålls­pro­du­cent hos kom­mu­ni­ka­tions­by­rån We Are Bridget som pro­du­ce­rar in­ne­håll åt oss. Ma­ria, som har fil. kand. i jour­na­li­stik och me­die­pro­duk­tion, har ar­be­tat som jour­na­list på ra­dio, tv och tid­ning­ar, va­rit pro­du­cent på pro­duk­tions­bo­lag och job­bat med marknadsföring.

Snickeri Byggservice Renovering 1060x708

Servicesnickare med känsla och finess

Just nu sö­ker vi dig som är duk­tig snic­ka­re. Hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Vi an­stäl­ler lö­pan­de, så sök re­dan idag! Väl­kom­men till en rik­tig ar­bets­gi­va­re med till­sam­mans som ledord.

Läs hela artikeln »
Birkagatan Fasad

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »