Jobba hos oss

När du bör­jar job­ba på O.A. To­bi­a­son byggser­vice blir du del av en kon­cern som tän­ker nytt i bygg­bran­schen. Vi har en platt or­ga­ni­sa­tion och job­bar nära varand­ra i sam­man­svet­sa­de lag. Vi läg­ger stort fo­kus på hant­verks­kun­nan­de, gam­mal he­der­lig bygg­nads­konst för­e­nat med ny tek­nik. Vi väx­er snabbt och hos oss finns det ut­rym­me att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Följ med på vår resa och bli en del av vår gemenskap!

Ne­dan fin­ner du ut­an­non­se­ra­de jobb. Du är ock­så väl­kom­men med en spontanansökan.

Servicesnickare med känsla och finess

Just nu sö­ker vi dig som är duk­tig snic­ka­re. Hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Vi an­stäl­ler lö­pan­de, så sök re­dan idag! Väl­kom­men till en rik­tig ar­bets­gi­va­re med till­sam­mans som ledord.

Läs mer »

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs mer »