Servicesnickare med känsla och finess

Just nu söker vi självgående servicesnickare till O A Tobiason Byggservice. Då vi aldrig vet vad våra beställare behöver är det viktigt att man är lösningsorienterad och tänker utanför boxen.

När du bör­jar hos oss blir du en del av ett fö­re­tag som tän­ker nytt i bygg­bran­schen. Vi job­bar nära varand­ra och i ett sam­man­svet­sa­de lag. Du kom­mer se pro­jekt­le­da­re på ställ­ning­ar­na näs­tan var­je dag, och inte säl­lan är led­ning­en ute på tak och fa­sad. Väl­kom­men till en lite an­norlun­da och nytän­kan­de or­ga­ni­sa­tion, som är en del av en fa­milj av bygg­fo­ku­se­ra­de bo­lag. Hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Följ med på vår resa och bli en del av vår gemenskap.

Arbetsuppgifter

  • Mind­re entreprenader
  • Lo­kal och verksamhetsanpassningar
  • Ra­mav­tals­ar­be­ten för fas­tig­hets­bo­lag och Bostadsrättsföreningar
  • Ser­vicesnic­ke­ri­er i allmänhet

Kvalifikationer

  • Du har re­le­vant erfarenhet
  • Du har kör­kort för bil (minst B)
  • God ser­vice­käns­la och flexibilitet
  • Du pra­tar och skri­ver svenska
  • Yr­kes­be­vis
  • Lift­kort och and­ra bygg­re­la­te­ra­de ut­bild­ning­ar är en bonus

Jobba hos oss

Hos oss blir du en del av ett mer än hund­ra­å­rigt fö­re­tag som för­e­nar be­prö­vad bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek – från bjälk­la­get hela vägen ut i put­sen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par. De har an­svar och fri­het att lösa sina ar­bets­upp­gif­ter i sam­råd med arbetsledare.

Sista ansökningsdag

Sök ge­nom att fyl­la i for­mu­lä­ret ne­dan! Vi an­stäl­ler lö­pan­de allt­ef­tersom vi får in ansökningar.

Vill du veta mer?

Ring 031–99 05 99 el­ler mej­la info@​tobiasonbyggservice.​se

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Ansökningsformulär

Jobbansökan