Integritetspolicy

Vi på O.A. To­bi­a­son är måna om din in­tegri­tet. Så här sam­lar vi in, an­vän­der och skyd­dar dina personuppgifter.

Information vi kan tänkas spara om dig

Vi sam­lar in in­for­ma­tion som möj­lig­gör vår kon­takt och vårt sam­ar­be­te med dig. Vår re­la­tio­nen kan röra rol­ler som kund, le­ve­ran­tör, ent­re­pre­nör el­ler arbetssökande/​arbetsgivare. El­ler så har du skic­kat en frå­ga till oss via ett for­mu­lär. Den in­for­ma­tion vi då tar del av kan inkludera:

 • Namn och e‑post.
 • Te­le­fon­num­mer och adressuppgifter.
 • Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion för att han­te­ra be­tal­ning­ar el­ler fakturering.

Om vi lag­rar dina kon­takt­upp­gif­ter är det för att vi nor­malt sett fått in­for­ma­tion i och med:

 • Att vi le­ve­re­rat en tjänst till dig.
 • Vi har, el­ler har haft, ett sam­ar­be­te el­ler an­nat mot­sva­ran­de avtal.
 • Du har kon­tak­tat oss med en frå­ga, sökt ett jobb el­ler motsvarande.

Om du be­sökt vår webb­plats kan ba­sal in­for­ma­tion om ditt be­sök kom­ma att spa­ras. Den in­for­ma­tion som spa­ras är ag­gre­ge­rad och kan inte kopp­las till dig, vi spa­rar ex­em­pel­vis inte IP-num­mer i Goog­le Analytics.

Vi sam­lar inte in mer in­for­ma­tion än vi be­hö­ver för att till­han­da­hål­la våra tjäns­ter till dig.

Hur länge sparas informationen?

Vi har re­do­vis­nings­krav och ga­ran­tikrav som gör att vi be­hö­ver hål­la en del av våra kun­ders och le­ve­ran­tö­rers in­for­ma­tion i upp till 10 år in­nan vi ra­de­rar den. In­for­ma­tion som vi an­vän­der för ny­hets­brevs­ut­skick el­ler mark­nads­fö­ring kom­mer be­hål­las fram tills den tid­punkt du själv väl­jer att av­pre­nu­me­re­ra från den. In­for­ma­tion om webb­plats­be­sök spa­ras i 48 månader.

Vilka har tillgång till informationen?

Ing­en tred­je part har till­gång till dina per­son­upp­gif­ter, så länge inte la­gen krä­ver att vi de­lar den med en myn­dig­het el­ler motsvarande.

Vi har ru­ti­ner på plats för att sä­ker­stäl­la att dina per­son­upp­gif­ter han­te­ras tryggt och sä­kert i en­lig­het med gäl­lan­de lag­stift­ning. Mer in­for­ma­tion kan du få ge­nom att frå­ga oss via e‑post.

Var lagras informationen?

Den in­for­ma­tion vi har i re­gis­ter lag­ras i da­ta­cen­ter inom EU, fö­re­trä­des­vis i Sve­ri­ge. Av tek­nis­ka skäl kan våra un­der­le­ve­ran­tö­rer (’data pro­ces­sors’) be­hö­va flyt­ta in­for­ma­tion till län­der ut­an­för EU. Om det­ta sker så tas er­fo­der­li­ga skydds­åt­gär­der i en­lig­het med data­skydds­be­stäm­mel­ser som god­känts av EU-kommissionen.

Viss in­for­ma­tion kan lag­ras in­ter­na­tio­nellt (be­söks­da­ta för webb­plats, moln­tjäns­ter för sam­ar­be­ten). I så­da­na fall an­vän­der vi ak­tö­rer som tar er­for­der­li­ga skydds­åt­gär­der in en­lig­het med GDPR, såsom kryptering.

Vad har jag för rättigheter?

 • Rätt till in­for­ma­tion: Du kan be­gä­ra att få en ko­pia på de per­son­upp­gif­ter vi har om dig.
 • Rätt till rät­tel­se: Vi vill sä­ker­stäl­la att din in­for­ma­tion är upp­da­te­rad och kor­rekt. Du kan be­gä­ra att få din in­for­ma­tion rät­tad el­ler bort­ta­gen om du an­ser att den är inkorrekt.
 • Rätt till ra­de­ring: Du kan be­gä­ra att vi ska ra­de­ra dina per­son­upp­gif­ter. Vi får inte ra­de­ra upp­gif­ter som la­gen krä­ver att vi behåller.
 • Da­ta­por­ta­bi­li­tet: Du kan be oss att flyt­ta dina per­son­upp­gif­ter från vår IT mil­jö till nå­gon an­nan, an­ting­en ett an­nat fö­re­tag el­ler till dig. Det­ta gäl­ler inte upp­gif­ter som la­gen krä­ver att vi behåller
 • Ta till­ba­ka sam­tyc­ke: Du kan ta till­ba­ka ditt sam­tyc­ke till att dela din in­for­ma­tion el­ler att ta emot mark­nads­fö­ring /​ ut­skick när som helst. An­ting­en ge­nom att av­pre­nu­me­re­ra från med­de­lan­det el­ler kon­tak­ta oss via e‑post.
 • Kla­go­mål: Du kan kan läm­na ett kla­go­mål till da­ta­in­spek­tio­nen om du an­ser att vi be­hand­lar dina per­son­upp­gif­ter i strid med dataskyddsförordningen.

Om du vill häv­da nå­gon av dina rät­tig­he­ter så kon­tak­tar du oss via e‑post. Om du vill läm­na ett kla­go­mål till da­ta­in­spek­tio­nen så be­hö­ver du kon­tak­ta dem.

Uppdateringar av policy

Vi kan kom­ma att upp­da­te­ra den­na po­li­cy och kom­mer då pub­li­ce­ra dem på den­na webb­si­da. Den­na po­li­cy upp­da­te­ra­des se­nast den 23 maj 2018.

Kontakta oss

Om du har någ­ra frå­gor an­gå­en­de den­na po­li­cy el­ler hur vi an­vän­der din in­for­ma­tion, el­ler dina rät­tig­he­ter så kan du kon­tak­ta oss:

E‑post: info@​tobiasonbyggservice.​se
Te­le­fon: 031–830645
Adress: O.A. To­bi­a­son, Ta­ge­ne­vä­gen 20, 422 59 Hi­sings Backa