Hampus Letbäck

Som pro­jekt­le­da­re är Ham­pus mång­as främs­ta kon­takt med ett över­gri­pan­de an­svar för pro­jekt. Ar­bets­upp­gif­ter­na är va­ri­e­ran­de, hälf­ten av ti­den är han ute på ar­bets­plat­ser och job­bar med tea­met, och res­ten av ti­den på kon­to­ret med pap­pers­ar­be­te som tid­pla­ner, bud­get och annat.

Läs mer om Ham­pus un­der medarbetare

Snickeri Byggservice Renovering 1060x708

Servicesnickare med känsla och finess

Just nu sö­ker vi dig som är duk­tig snic­ka­re. Hos oss finns det ut­rym­me för dig att växa både i skick­lig­het och in i nya rol­ler. Vi an­stäl­ler lö­pan­de, så sök re­dan idag! Väl­kom­men till en rik­tig ar­bets­gi­va­re med till­sam­mans som ledord.

Läs hela artikeln »
Birkagatan Fasad

Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har ut­lyst en tjänst som pas­sar dig, är du väl­kom­men att läm­na spon­ta­nan­sö­kan. Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av bra folk!

Läs hela artikeln »