Kvalitetspolicy

 

Den­na kva­li­tets­po­li­cy om­fat­tar alla fö­re­tag inom kon­cer­nen för För­valt­nings­ak­tie­bo­la­get Al­veus dvs:

 

Inom Al­veus-kon­cer­nen har vi er­fa­ren­het av re­no­ve­ring och un­der­håll av fas­tig­he­ter som spän­ner över 100 år. Vi strä­var ef­ter att ha bran­schens kun­ni­gas­te med­ar­be­ta­re och åtar oss lika lätt att re­stau­re­ra en K‑märkt kul­tur­bygg­nad, som upp­drag som om­fat­tar mer mo­der­na bygg­na­der. I vår tjäns­te­port­följ in­går, för­u­tom re­stau­re­rings- och re­no­ve­rings­ar­be­ten, tjäns­ter inom fin­snic­ke­ri, byggser­vice, bygg­nads­plåtsla­ge­ri, glas­mäs­te­ri, föns­ter­hant­verk, hus­svamp­sa­ne­ring samt ut­hyr­ning av utrustning.

Vi levererar solid kvalitet

Kva­li­tet för oss in­ne­bär bland an­nat att vi ska upp­fyl­la de krav som myn­dig­he­ter, kun­der och and­ra in­tres­sen­ter stäl­ler på oss och att vi stän­digt ska för­bätt­ra vårt ar­bets­sätt ur kva­li­tets­syn­punkt ge­nom cir­ku­lär er­fa­ren­hets­å­ter­vin­ning. Det in­ne­bär att det ska fin­nas en kva­li­tets­plan el­ler mot­sva­ran­de i alla våra uppdrag/​projekt, samt att kvalitetskontroller/​egenkontroller ut­förs in­nan re­sul­ta­tet le­ve­re­ras till dig som kund.

Kva­li­tet in­ne­bär ock­så att alla våra sam­ar­bets­part­ners och un­de­rent­re­pre­nö­rer ut­vär­de­ras lö­pan­de, av­se­en­de hur väl de upp­fyl­ler vår upp­fö­ran­de­kod och våra kva­li­tets­ru­ti­ner. Om de inte hål­ler måt­tet er­sätts de med nå­gon som kan möta våra krav.

Vi har kompetensen

Hos oss har var­je an­ställd möj­lig­het att ut­veck­las och gå vi­da­re till nya ut­ma­ning­ar inom fö­re­ta­gen. Vi vet att den prak­tis­ka er­fa­ren­het som hant­ver­ka­re be­sit­ter är en ovär­der­lig till­gång i rol­len som ar­bets­le­da­re el­ler projektledare.

Re­sul­ta­tet av vår fi­lo­so­fi har bli­vit en or­ga­ni­sa­tion som lär sig myc­ket snab­ba­re, le­ve­re­rar ex­cep­tio­nellt hant­verk till dig som kund, och ett stort gäng en­ga­ge­ra­de och gla­da hant­ver­ka­re som äls­kar sina jobb och stan­nar länge.

 


 

Vi är ISO-cer­ti­fi­e­ra­de inom kva­li­tet, mil­jö och ar­bets­mil­jö.

Till­ba­ka till om O.A. To­bi­a­son byggser­vice.