Arbetsmiljöpolicy

 

Den­na ar­bets­mil­jö­po­li­cy om­fat­tar alla fö­re­tag inom kon­cer­nen för För­valt­nings­ak­tie­bo­la­get Al­veus dvs:

 

Inom Al­veus-kon­cer­nen har vi er­fa­ren­het av re­no­ve­ring och un­der­håll av fas­tig­he­ter som spän­ner över 100 år. Vi tror oss ha bran­schens kun­ni­gas­te med­ar­be­ta­re och åtar oss lika lätt att re­stau­re­ra en K‑märkt kul­tur­bygg­nad som med upp­drag som om­fat­tar mer mo­der­na bygg­na­der. I vår tjäns­te­port­följ in­går, för­u­tom re­stau­re­rings- och re­no­ve­rings­ar­be­ten, tjäns­ter inom fin­snic­ke­ri, byggser­vice, bygg­nads­plåtsla­ge­ri, glas­mäs­te­ri, föns­ter­hant­verk, hus­svamp­sa­ne­ring samt ut­hyr­ning av utrustning.

Vi ska vara branschens bästa arbetsgivare

Att kun­na leva upp till den mål­sätt­ning­en stäl­ler sto­ra krav på oss som or­ga­ni­sa­tion. Ge­nom att öka möj­lig­he­ten för sam­råd, med­ver­kan och del­ak­tig­het för våra med­ar­be­ta­re i ar­bets­mil­jö­ar­be­tet når vi ett cir­ku­lärt för­bätt­rings­ar­be­te på så­väl ar­bets­plat­sen som i vårt ar­bets­mil­jö­ar­be­te. Våra ar­bets­plat­ser ska inte bara vara säk­ra för våra med­ar­be­ta­re, de ska även präglas av ex­cep­tio­nellt hant­verk ut­fört av en­ga­ge­ra­de, po­si­ti­va och tryg­ga medarbetare.

Vi ska hålla nollan

Ing­en av våra med­ar­be­ta­re ska ska­das el­ler drab­bas av ohäl­sa på ar­bets­tid. Där­för har vi valt att stäl­la oss bakom Sve­ri­ges byg­gin­du­stri­ers upp­ma­ning om att hål­la nol­lan på byggarbetsplatserna.

I vårt dag­li­ga ar­be­te med att eli­mi­ne­ra fa­ror och fö­re­byg­ga ar­bets­mil­jö­ris­ker, in­ne­bär det att vi:

  • gör skydds­ron­der för att iden­ti­fi­e­ra risker,
  • ak­tivt ar­be­tar för att rap­por­te­ra tillbud,
  • sä­ker­stäl­ler att både med­ar­be­ta­re och un­de­rent­re­pre­nö­rer föl­jer arbetsmiljöplaner
  • an­vän­der an­vi­sad skydds­ut­rust­ning på byggarbetsplatserna.

Vi följer arbetsmiljölagarna

Att upp­fyl­la gäl­lan­de ar­bets­mil­jö­lag­stift­ning och and­ra ar­bets­mil­jökrav som ställs på oss är även det en vik­tig del för att bli bäst som arbetsgivare.

För oss in­ne­bär lag­ef­ter­lev­na­den bl.a. att ar­bets­mil­jöpla­ner tas fram i alla våra pro­jekt, att våra ar­bets­plat­ser är drog­fria samt att vi ar­be­tar för att ing­en ska dis­kri­mi­ne­ras inom kon­cer­nen oav­sett kön, tros­upp­fatt­ning, et­ni­ci­tet el­ler sex­u­ell läggning.

 


 

Vi är ISO-cer­ti­fi­e­ra­de inom kva­li­tet, mil­jö och ar­bets­mil­jö.

Till­ba­ka till om To­bi­a­son byggser­vice.