85: Block med rubrik på bred nedtonad bild

Fasadkollen Fasad Tegel Rod

Fasadkollen

Be­hö­ver din fas­tig­het en fasa­d­re­no­ve­ring – el­ler kan du tryggt vän­ta i 10 år? Det kan vara svårt att veta. Med Fa­sad­kol­len hjäl­per våra ex­per­ter dig kost­nads­fritt. Upp­täck pro­ble­men i tid och fö­re­bygg höga kostnader.

Läs mer »

Fasadunderhåll

Fa­sa­den är din fas­tig­hets kli­mat­skydd och an­sik­te utåt. Där­för är det vik­tigt att un­der­hål­la den. Men vän­ta inte för länge. Åt­gär­da pro­blem in­nan de upp­kom­mer; det spar tid och peng­ar, och du slip­per obe­hag­li­ga över­rask­ning­ar. Vi hjäl­per dig att be­sik­ta fa­sa­den och fö­re­slå åtgärder.

Läs mer »